Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000442140, wpisanej do rejestru dnia 30.11.2012 r. (kapitał zakładowy 1.100.000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z § 15 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.

               

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

               

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.