23.06.2023 Ogłoszenie o zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział  Gospodarczy KRS 0000442140,wpisanej do rejestru dnia 30.11.2012 roku (kapitał zakładowy 1.100.000 w całości opłacony), działając na podstawie art. 399  § 1 KSH w zw.  z  § 15 pkt.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23.06.2023 roku  o godzinie 15:00 w siedzibie  Spółki w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność  do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną kadencje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do  okazania aktualnych odpisów z KRS, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszechnie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.